Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNATJEČAJ za radno mjesto Nastavnik elektro grupe predmeta
NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnik elektro grupe predmeta
Utorak, 24 Srpanj 2018 12:39

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

ZAGREB, SELSKA 83

raspisuje

                      NATJEČAJ

               za radno mjesto

Nastavnik elektro grupe predmeta (m/ž), na neodređeno,

 puno  radno vrijeme

  1 izvršitelj

Uvjeti: VSS     

-  inženjer elektrotehnike

-  poznavanje rada na računalu

Ostali uvjeti:

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12,94/13.152/14,07/17.)

 i ostalim propisima.

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

 1.     Životopis

2.     presliku dokaza o stručnoj spremi

3.     presliku domovnice

4.     presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

5.     Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka

HZMO odnosno elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

Poveznica 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.    

Ažurirano Utorak, 24 Srpanj 2018 13:04
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“