Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNATJEČAJ za radno mjesto Administrator-računovodstveni referent
NATJEČAJ za radno mjesto Administrator-računovodstveni referent
Četvrtak, 03 Svibanj 2018 13:38

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

ZAGREB, SELSKA 83

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Administrator-računovodstveni referent (m/ž), na određeno, 

zamjena, puno  radno vrijeme

  – 1 izvršitelj


Uvjeti: SSS  – poznavanje rada na računalu

              

Ostali uvjeti: 

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.) i ostalim propisima.

                                  

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1. Životopis

2. presliku dokaza o stručnoj spremi

3. presliku domovnice

4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

                         Dokazi

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Četvrtak, 03 Svibanj 2018 13:55
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“