Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: KnjižnicaPravilnik o radu
PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
Subota, 18 Travanj 2015 09:52

Na temelju članka 118.Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi  ( N.N br. 87/2008 i 86./2009.), članka 187. Statuta Škole i članka 25. Standarda za Školske knjižnice (N. N. br. 34/2000),  Školski odbor na sjednici održanoj 15.06.2010. godine donio je

 

PRAVILNIK

O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

 

I.              OPĆE  ODREDBE

 

Članak 1.

 Ovim Pravilnikom uređuje se položaj, struktura i rad knjižnice u Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi ( u daljnjem tekstu: Škola).

Članak 2.

 Osnovna zadaća školske knjižnice je sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, omogućivanje učenicima u ispunjenju obveza iz nastavnog plana i programa, te nastavnicima i stručnim suradnicima  u ostvarivanju zadaća.

 

Članak 3.

 Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve osobe kojima školska knjižnica pruža svoje usluge.

Članak 4.

Knjižnicu vodi knjižničar koji u ostvarivanju svojih zadataka neposredno surađuje s ravnateljem Škole.

Djelatnost knjižničara obuhvaća sljedeća područja rada:

-izrada plana i programa rada knjižnice

-stručno-knjižnična  i informacijska djelatnost

-sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima

-kulturna i javna djelatnost

-suradnja s ravnateljem, nastavnicima, stručnim suradnicima, voditeljima nastave i obrazovanja odraslih, računovodstvom  i drugim radnicima Škole, te roditeljima učenika

-permanentno stručno usavršavanje i sudjelovanje na Županijskom vijeću školskih knjižničara.

 

-suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport, Matičnom službom, drugim knjižnicama, te nakladnicima i knjižarima. 

 

 

II.            KORISNICI KNJIŽNICE

 

Članak 5.

Korisnici knjižnice su učenici, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnicima škole. U iznimnim slučajevima usluge knjižnice mogu koristiti i vanjski korisnici.

 

Članak 6.

Usluge  koje pruža korisnicima, knjižnica ne naplaćuje i nema članarine.

 

Članak 7.

 Korisnici su dužni čuvati knjižnu građu i nakon posudbe vratiti je neoštećenu. Nije dozvoljeno trganje knjiga, pisanje po knjigama i sl.

 

 

III.           FOND KNJIŽNICE

 

 

Članak 8.

 Fond knjižnice sadrži :

-knjižnu građu ( knjige, časopisi i druga tiskana građa)

-neknjižna građa ( AV-sredstva, računalni zapisi)

 

Članak 9.

 Građa iz članka 7. Ovoga Pravilnika smještena je u slobodnom pristupu, a neknjižna  građa je smještena u zatvorenom ormaru.

 

 

Članak 10.

Knjižnični fond mora biti funkcionalan, prilagođen nastavnom planu i programu , te potrebama korisnika školske knjižnice

 

 

IV.          CIRKULACIJA GRAĐE

 

 

Članak 11.

Knjižnu građu imaju pravo koristiti svi učenici, polaznici Tehničke škole i Obrazovanja odraslih,nastavnici, stručni suradnici  i  ostali djelatnici Škole.

 

Članak 12.

Knjižnica je dužna svim korisnicima omogućiti podjednake uvjete korištenja knjižne građe.

 

Članak 13.

 Izvan knjižnice, korisnik može posuditi 2 knjige na razdoblje od 15 dana, 3 časopisa na razdoblje od 5 dana i 2 primjerka dokumentacijskog materijala na razdoblje od 5 dana. Za vrijeme ljetnih i zimskih praznika korisnik može posuditi do 5 knjiga tijekom cijelog trajanja praznika. Časopisi i dokumentacijski materijal se ne posuđuje na duže razdoblje.

 

Članak 14.

Korisnika koji pravodobno  ne vrati knjižnu građu, knjižničar će opomenuti. Korisnik koji  zbog bolesti ili drugog objektivnog razloga nije u mogućnosti na vrijeme vratiti knjižnu građu,dužan je o tome izvijestiti knjižničara , a posuđeno vratiti nakon prestanka razloga spriječenosti.

 

Članak 15.

 Priručnici, enciklopedije, rječnici, bibliografije i sl. ne mogu se koristiti izvan prostorija knjižnice, osim na zahtjev predmetnog nastavnika  u vrijeme trajanja školskog sata.

 

 

 

 

Članak 16.

 U slučaju gubitka ili oštećenja građe u  tolikoj mjeri da se više ne može koristiti, korisnik  je dužan nabaviti i vratiti istovrsni primjerak kakav je posudio. U slučaju  kada se ne može nabaviti istovrsni primjerak, korisnik može  donijeti i drugi primjerak u visini cijene posuđenog primjerka. Za štetu koju učini učenik odgovoran je roditelj, odnosno skrbnik učenika.

 

Članak 17.

Na utvrđivanje štete i nadoknade štete iz članka 16. ovog Pravilnika primjenjuju se opći propisi obveznog prava.

Članak 18.

Posudba drugim školama,ostvaruje se na temelju  ugovora sklopljenog između škole i  i druge knjižnice.

 

 

V.            VRIJEME KORIŠTENJA KNJIŽNICE

 

 

Članak 19.

 Knjižnica je otvorena za korisnike od ponedjeljka do petka.

Knjižnica radi u skladu s odredbama pravilnika o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Radno vrijeme knjižnice obvezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice. 

U slučaju promjene radnog vremena, obavijest o tome knjižničar je dužan istaknuti  na ulaznim vratima  knjižnice i na oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 20.

Za vrijeme radnog vremena  knjižničar , uz stručni rad knjižnice, organizira posudbu i vraćanje knjiga,individualni rad s učenicima, rad sa skupinama učenika, aktivnosti vezane uz nastavu i izvannastavne aktivnosti.

       Članak 21.

Za potrebe knjižnice izrađuje se pečat okruglog oblika, promjera 23 mm  u koji se upisuje naziv škole i knjižnice. Pečat koristi i čuva knjižničar.

 

 

VI.          ZAŠTITA GRAĐE U KNJIŽNICI

 

Članak 22.

 Knjižnica je dužna osigurati zaštitu građe pravilnim smještajem i ispravnim postupanjem građe u knjižnici i izvan nje.

 

Članak 23.

Zaštita knjižnične građe obuhvaća :

-reviziju knjižne građe

- izdvajanje i otpis knjižne građe

-pravilan smještaj neuvezanih časopisa i novina

-pravilan smještaj i zaštita od oštećenja AV građe

-popravak oštećenih knjiga

 

Članak 24.

Revizija knjižne građe u knjižnici se vrši u cilju utvrđivanja  stvarnog stanja fonda.  Redovna revizija  se obavlja sukladno članku 2. Pravilnika o reviziji i otpisu knjižne građe.

 Komisija za reviziju se sastoji od tri člana i imenuje ju ravnatelj. Za vrijeme revizije knjižnica je zatvorena za korisnike. Korisnici se pravodobno izvješćuju  o  vremenu revizije kako bi na vrijeme mogli vratiti knjige.

Komisija nakon obavljene revizije sastavlja zapisnik  koji zajedno sa popisom raznih kategorija građe daje na uvid Školskom odboru.

 

Članak 25.

Otpis građe slijedi nakon izlučivanja dotrajale, zastarjele, nestale i nevraćene građe.

 Zapisnik i popis otpisane građe, knjižničar dostavlja Školskom odboru.

 

Članak 26.

Oštećene knjige knjižnica je dužna pravodobno popraviti sama ili korištenjem usluga izvan Škole. Časopise i novine treba kompletirati po godištima .

 

VII.         PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 S odredbama ovog pravilnika knjižničari su dužni upoznati učenike,roditelje/skrbnike,  razrednike/nastavnike i sve djelatnike Škole.

 

Članak 28.

Jedan primjerak ovog Pravilnika mora biti istaknut na vidljivom mjestu u knjižnici.

 

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o radu školske knjižnice od 31.svibnja  2001. godine.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu  osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

 

Klasa: 602-03/10-32/4

Ur.broj: 251-301-01-10-1

Zagreb, 15.06.2010.

 

                                                                            Predsjednica Školskog odbora

                                                                             mr.sc. Dragana  Katunarić, prof,

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 17. lipnja 2010.  godine a stupio je na snagu dana 23.lipnja 2010. godine.

 

                                                                                    Ravnatelj Škole

                                                                                    Anto Delač, dipl.ing.

 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“