Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Fiskalna odgovornostFiskalna 2. Procedura - zaprimanje provjere i plaćanje računa
Fiskalna 2. Procedura - zaprimanje provjere i plaćanje računa
Subota, 31 Ožujak 2012 19:05

 

 

U skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (N.N. 139./10.) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 78./11.) Školski odbor Elektrostrojarske obrtničke škole, donosi

 

 

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA,

TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U ELEKTROSTROJARSKOJ OBRTNIČKOJ ŠKOLI

 

 

Članak 1.

 

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi, Zagreb, Selska 83 (u daljnjem tekstu škola), osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

 

Članak 2.

 

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u školi, izvodi se po sljedećoj proceduri, osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

 

 

DIJAGRAM TIJEKA

OPIS AKTIVNOSTI

IZVRŠENJE

POPRATNI DOKUMENTI

ODGOVORNOST

ROK

Zaprimanje

računa

Računi se zaprimaju u tajništvu

Administrator/ Tajnik škole

istog dana

 

Upis u urudžbeni

zapisnik

Udara se prijemni pečat s datumom prijema

Administrator/ Tajnik škole

istog dana

Urudžbeni zapisnik

Predaja likvidaturi

1. faza

Kontrola materijalne (suštinske)

ispravnosti računa

Ravnatelj ili druga imenovana osoba

istog dana

Narudžbenica, ugovor, otpremnica

i slično

Predaja likvidaturi

2. faza

Upućivanje računa u računovodstvo. Kontrola formalne i računske ispravnosti

Voditelj računovodstva ili druga imenovana osoba

istog dana

 

Obrada

Upis u knjigu ulaznih računa,

dodjela brojeva

Voditelj računovodstva

istog dana

Knjiga ulaznih računa

Kontiranje računa

Razvrstavanje računa prema vrstama usluga

Voditelj računovodstva

unutar mjeseca

na koji se odnosi račun

Kontni plan

Knjiženje računa

Upis računa prema dobavljačima i kontima u računalo

Voditelj računovodstva

unutar mjeseca

na koji se odnosi račun

 

Odlaganje računa

Odlaganje računa prema redoslijedu u registratoru

Voditelj računovodstva

unutar mjeseca

na koji se odnosi račun

 

Plaćanje računa prema dospijeću

Plaćanje računa, potpis ovlaštenih osoba

Voditelj računovodstva, ovlaštene osobe za potpis

prema dospijeću

Nalozi za plaćanje

Izvješće o dospjelim, a neplaćenim obvezama- računima

Izrada izvješća o neplaćenim, a dospjelim računima

Voditelj

računovodstva

na kraju mjeseca za račune iz prethodnog mjeseca

Salda konti dobavljača

 

 

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana  28. ožujka 2012. godine i stupila je na snagu danom objave.

 

 

 

Klasa: 602-03/12-12/1

Ur.br: 251-301-01-12-01

Zagreb, 26.03.2012.

 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora:

 

                                                                                              mr.sc. Dragana Katunarić, prof. 

 

Ažurirano Subota, 31 Ožujak 2012 19:07
 

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“